Dataskyddspolicy Förmånsavtal

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Freedom Finance Kreditservice AB (556647–0737), Box 1068, 262 21 Ängelholm (nedan ”Zmarta” eller ”vi”/”oss”).

Zmarta är ett varumärke inom Freedom Finance Kreditservice AB:s verksamhetsområde.

Vad är Förmånsavtalet?

Förmånsavtalet är en prenumerationstjänst som syftar till att löpande hjälpa dig med din privatekonomi genom att tillhandahålla dig en högre grad av personlig service, information och personifierad marknadsföring som anpassats just för dig. Tjänsten innebär att Zmarta, baserat på information om vilka tjänster du tidigare nyttjat inom Zmarta (t.ex. tidigare sökta lån och försäkringar) samt information som du själv anger i din ansökan och/eller på din personliga sida på Mina sidor/Mitt konto (t.ex. civilstånd, familjesituation, boendeform, fordonsinnehav och personliga intressen), tar fram och presenterar information och produkter som vi tror är relevanta och intressanta just för dig. Tjänsten innebär att Zmarta, genom s.k. profilering, jämför dina förutsättningar med dina tidigare engagemang hos oss samt med information (på aggregerad nivå, d.v.s. i samlad form som inte möjliggör identifiering av en enskild person) om vad andra i liknande situation som dig (t.ex. liknande livsfas, ekonomi, boendeform och bostadsområde m.m.) varit intresserade av. På det viset syftar tjänsten till att endast erbjuda dig relevanta erbjudanden och du slipper att få information om tjänster som inte intresserar dig. Läs mer i avsnittet "Hur personifieras tjänsten till mig?" nedan.

De lösningar och produkter som du kan komma att informeras om och erbjudas inom ramen för Förmånsavtalet, är tjänster som erbjuds av bolag inom Zmarta Group. För nuvarande gäller detta exempelvis privat-, bil-, bo- och företagslån, försäkring, kreditkort, sparande samt el.

Förmånsavtalet kan i dagsläget endast ingås i samband med att du använder någon av Zmarta Groups förmedlingstjänster, exempelvis förmedling av lån och/eller försäkring.

För att kunna tillhandahålla Förmånsavtalet behöver vi samla in, behandla och spara dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter innefattar även s.k. profilering. Denna dataskyddspolicy syftar till att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter samt beskriva vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter samlas in och vad används de till?

Vissa uppgifter lämnar du själv till oss i samband med din ansökan om någon av våra tjänster och/eller Förmånsavtalet. Dessa uppgifter kan vara person- och kontaktinformation, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer eller ansökningsinformation, t.ex. information om din inkomst, anställningsinformation och sökt kreditbelopp.

Vi samlar in vissa uppgifter om dig i samband med och/eller efter att du skickat in din ansökan till oss. Sådana uppgifter kan vara uppdatering av dina personuppgifter eller komplettering av uppgifter via externa register såsom UC och Bisnode. Uppdateringen görs i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård. Vi lagrar även information om hur du använder våra tjänster, exempelvis vilken ansökningskanal du använde, när ansökan gjordes, vid vilka tidpunkter vi har varit i kontakt med dig och vad kontakten gällde. För att kunna tillhandahålla Förmånsavtalet använder Zmarta i stor utsträckning statistisk information i form av aggregerade data (d.v.s. data i samlad form som inte möjliggör identifiering av en enskild person). Sådan aggregerade data avser andra kunders användning av Zmartas tjänster (d.v.s. samlad information om hur Zmartas kunder med liknande livssituation och behov som du använt Zmartas tjänster). Zmarta jämför informationen med de uppgifter som du själv anger i din ansökan och/eller på Mina sidor/Mitt konto i syfte att tillhandahålla en så personifierad tjänst som möjligt till dig. På detta sätt försöker vi förutse vad du är intresserad av att få information om. Läs mer i avsnittet "Hur personifieras tjänsten till mig?" nedan.

När ansökan görs via digitala kanaler använder vi cookies och andra digitala verktyg för sökoptimering, spårning och uppföljning. Allt för att kunna ge dig en bra och relevant användarupplevelse. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

I denna policy anges hur dina personuppgifter behandlas med anledning av Förmånsavtalet specifikt. För mer övergripande information om Zmarta Groups behandling av personuppgifter, se vår dataskyddspolicy.

Vad används personuppgifterna till?

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

Dina personuppgifter registreras i vår kunddatabas. När du ringer till eller blir uppringd av vår kundtjänst, spelar vi in samtalet med dig. Inspelning görs för att kunna dokumentera vårt avtal med dig.

För all behandling av personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddslagstiftning, en så kallad rättslig grund. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs det att den är nödvändig (I) för att fullgöra vårt avtal med dig, eller (II) för att fullgöra en för Zmarta rättslig förpliktelse. Behandling av personuppgifter kan också ske med stöd av (III) en intresseavvägning eller (IV) efter att du lämnat ditt samtycke till att få utföra en viss behandling.

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Zmarta eller tredje parts berättigade intressen, kan Zmarta behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Zmarta kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig samt förbättra och vidareutveckla våra tjänster. I denna del gör Zmarta en intresseavvägning där det berättigade intresset att kunna förbättra och vidareutveckla våra produkter samt säkerställa funktionalitet och säkerhet i våra tjänster väger tyngre än skyddet för din identitet. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken "Dina rättigheter och val" under den allmänna delen av denna dataskyddspolicy.

1. Person- och kontaktuppgifter

(exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)

Ändamål med behandlingen: Vi behöver informationen för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt Förmånsavtalet, d.v.s. för att kunna leverera tjänsten till dig. Vi behöver även informationen för att kommunicera med dig, för utveckling av och säkerställande av funktionaliteten hos våra tjänster, för informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter kommer också att avidentifieras för att på aggregerad nivå, d.v.s. utan någon koppling till dig som individ, användas inom ramen för tjänsten i förhållande till övriga kunder. För mer detaljerad information om vilken grund respektive behandling stödjer sig på, se rubriken ”Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter används” nedan.

Laglig grund för behandlingen: Fullgörande av vårt avtal med dig samt uppfylla rättslig förpliktelse och/eller berättigat intresse. För mer detaljerad information om vilken grund respektive behandling stödjer sig på, se rubriken ”Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter används” nedan.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Inget automatiserat beslutsfattande görs. Informationen analyseras för att kunna erbjuda dig en personifierad tjänst. Läs mer i avsnittet "Hur personifieras tjänsten till mig?".

Delning av information: Information delas med Bisnode AB för uppdatering av adressuppgifter. Om du loggar in på Mina sidor/Mitt konto med BankID delas dina personuppgifter med BankID för att säkerställa din identitet. För att kunna bevaka eventuellt skuldsaldo och ge dig relevant service inom ramen för tjänsten delas information med Creditsafe i Sverige AB. Information om din gatuadress eller ditt bostadsområde kan även komma att delas med våra leverantörer för exempelvis tjänster av hämtning av statistisk information samt analys av informationen. Läs mer i avsnittet "Hur personifieras tjänsten till mig?". För att kunna erbjuda dig tjänster för hela din ekonomi inom ramen för namn på tjänsten/beskrivning av tjänsten kan informationen delas med andra bolag inom Zmarta Group.

2. IP-adress och vissa cookies

Ändamål med behandlingen: Vi använder IP-adressen som identifikation och för igenkännande av dina inställningar, för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse. Även av administrativa skäl samlar vi in IP-adressen, bl.a. för att kunna se vilken kanal du använt för att komma till vår hemsida. Dessutom sparar vi IP-adressen för att kunna förhindra bedrägerier. Närmare information om vår användning av cookies finner du i vår cookiepolicy.

Laglig grund för behandlingen: Vi använder oss av intresseavvägning för samtliga syften gällande IP-adresser och ditt samtycke i förhållande till cookies på sätt som anges i vår cookiepolicy.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Inget automatiserat beslutsfattande. Information om hur du agerar på våra webbsidor och när du nyttjar våra tjänster används som en del av Förmånsavtalet för att tillhandahålla dig personifierad information och erbjudanden. Exempelvis kan vi se vilken kategori av tjänster på våra sidor du visar intresse för och vilken information du tar del av.

Delning av information: Nej.

3. Information om betalningsanmärkning och ev. skuldsaldo hos Kronofogden

Ändamål med behandlingen: Information om betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden behandlas för att kunna ge dig relevant service inom ramen för tjänsten.

Laglig grund för behandlingen: För att kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden mot dig.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Nej.

Delning av information: Nej.

4. Ansökningsinformation

(t.ex. information om inkomst, civilstånd, intressen, boendeform, fordonsinnehav, arbetsgivare, sökt lånebelopp/försäkring, syfte med lån eller underlag för försäkring m.m.)

Ändamål med behandlingen: Informationen används av oss för att kunna tillhandahålla tjänsten enligt Förmånsavtalet, t.ex. för att kunna tillhandahålla dig relevanta och personifierade erbjudanden, samt för att upprätta statistik och genomföra analyser på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade data, utan någon koppling till dig som individ.

Laglig grund för behandlingen: Fullgörande av vårt avtal med dig samt uppfylla rättslig förpliktelse och/eller berättigat intresse. För mer detaljerad information om vilken grund respektive behandling stödjer sig på, se rubriken ”Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter används” nedan.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Inget automatiserat beslutsfattande. Informationen analyseras för att kunna erbjuda dig en personifierad tjänst. Läs mer i avsnittet "Hur personifieras tjänsten till mig?".

Delning av information: Nej.

Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter används

Fullgörande av våra åtaganden enligt avtalet

Vi behöver informationen för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig samt bekräfta din identitet. Vi behöver denna information för att kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte tillhandahåller denna information kan vi tyvärr inte tillhandahålla dig tjänsten enligt Förmånsavtalet.

Som ovan nämnts använder Zmarta i stor mån statistisk information för att kunna tillhandahålla Förmånsavtalet. Detta innebär att även dina personuppgifter (framförallt uppgifter om kön, postnummer, ålder och ansökningsinformation) kommer att avidentifieras för att på en aggregerad nivå användas inom ramen för tjänsten i förhållande till övriga kunder.

Rättslig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig

Kommunicera med dig

Via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär, konton i sociala medier eller via vår chatt-funktion) eller på annat sätt, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Rättslig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig

För direktmarknadsföring

Dina personuppgifter kan även komma att användas för att erbjuda dig andra tjänster från Zmarta/Freedom Finance eller från våra övriga bolag inom Zmarta Group.

Rättslig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig och/eller berättigat intresse

Utveckling av och säkerställande av funktionalitet och effektivitet hos våra tjänster

Vi använder data för att analysera och förstå marknadstrender för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. I detta avseende kan vi t.ex. analysera användarbeteendet i våra digitala tjänster för att förbättra funktioner och presentationen av dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga. För detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov, t.ex. hur du använder och navigerar i våra tjänster. Ansökningsinformation som du lämnar vid ansökan om våra förmedlingstjänster används även för analys i syfte att ge dig relevant direktmarknadsföring.

Rättslig grund: Fullgöra vårt avtal med dig samt berättigat intresse

Bevakning av skuldsaldo

Om du har ett skuldsaldo har du inte möjlighet att nyttja våra låneförmedlingstjänster. Därför bevakar Zmarta som en del av tjänsten om du får, eller blir av med, ett registrerat skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Genom bevakningen kan vi säkerställa att vi bara kontaktar dig för det fall du har möjlighet att nyttja vår låneförmedlingstjänst.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

I vissa fall kan dina personuppgifter komma att delas med andra bolag och samarbetspartners.

För det fall Zmarta, eller en väsentlig del av Zmartas tillgångar, kan komma att säljas till en tredje part, kan dina personuppgifter även komma att delas till sådan tredje part med anledning av sådan försäljning. Du kan dock alltid vara trygg med att vi inte kommer att sälja dina personuppgifter till en utomstående tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Personuppgifterna gallras i enlighet med gällande person- och dataskyddslagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen eller i enlighet med överordnad lagstiftning.

Dina uppgifter, inkl. din IP-adress, kommer att sparas så länge du prenumererar på tjänsten och uppgifterna behövs för att kunna fullgöra Förmånsavtalet. Om du säger upp avtalet kommer vi att radera uppgifterna så snart det är möjligt i enlighet med gällande lag och Zmartas interna processer. Om avtalet blir passivt (d.v.s. om du inte visar intresse för tjänsten eller dess innehåll under en period av 5 år) kommer detta att likställas med att avtalet är uppsagt och dina personuppgifter kommer då att raderas på samma sätt som angetts ovan.

Hur personifieras tjänsten till mig?

För att kunna ge dig som enskild kund relevanta erbjudanden och personlig service inom ramen för Förmånsavtalet använder vi oss av en typ av analys (profilering) som innebär att vi skapar verktyg för att försöka förutse ditt framtida behov av Zmarta Groups tjänster. Detta görs utifrån historiska data (dina tidigare engagemang hos Zmarta, andra Zmartakunders engagemang samt statistiskt aggregerad data). Datan samlas in från tidigare ansökningar hos Zmarta Group (både dina och andra kunders) och information som du själv lämnar i samband med att du ansöker om ett lån eller en försäkring (exempelvis om du uppger att du har en bil). Zmarta kan också samla in data från leverantörer av statistisk information. Dessa leverantörer hämtar data från offentliga register och datakällor, såsom SCB, och bygger ett statistiskt underlag om sannolikhet utifrån särskilda förutsättningar, t.ex. en gatuadress eller bostadsområde. Det statistiska underlaget bygger på data på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade data, utan någon koppling till enskilda individer.

Baserat på dina personuppgifter som vi får tillgång till inom ramen för Förmånsavtalet, t.ex. tidigare tjänster du använt inom Zmarta, civilstånd, intressen, fordonsinnehav, boendeform, bostadsort samt hur du interagerar på våra webbsidor, gör Zmarta en analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp eller får en unik profil. Din kundgrupp eller unika profil jämförs därefter med den ovan beskrivna statistiska data om beslut och beteende hos en målgrupp eller kundgrupp som är så lik dig som möjligt. Till exempel identifierar och analyserar vi kundbeteenden för att förstå hur olika typer av kunder inom t.ex. samma bostadsområde svarar på kampanjer eller erbjudanden.

Ovanstående analys syftar till att inom ramen för Förmånsavtalet kunna erbjuda dig information och produkter som är relevanta just för dig och du slipper att läsa information som sannolikt inte är av intresse för dig. Olika kunder kan därför få olika erbjudanden.

Vad händer om jag inte accepterar behandling av mina personuppgifter enligt vad som anges i denna dataskyddspolicy?

För att du ska kunna få riktade erbjudanden inom ramen för Förmånsavtalet behöver Zmarta ha möjlighet att behandla dina personuppgifter på sätt som beskrivits ovan. Eventuella förmåner, exempelvis rabatt på produkter eller tjänster ifrån en samarbetspartner till Zmarta som inte anpassats just till dig, som erbjuds som en del i Förmånsavtalet kan du nyttja även om du motsätter dig delar av den behandling som har beskrivits ovan (bl.a. den behandling som görs för att kunna lämna dig relevanta och riktade erbjudanden) men övriga delar av Förmånsavtalet kan inte nyttjas. Du har givetvis alltid rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill ha erbjudanden från Zmarta/Freedom Finance ska du kontakta oss på 0431-47 47 90 eller info@freedomfinance.se.

Kontaktuppgifter

Freedom Finance Kreditservice AB
Box 1068
262 21 Ängelholm
Besöksadress: Polisgatan 4
Telefon: 0431-47 47 00
E-post: info@freedomfinance.se

Giltighet

Denna dataskyddspolicy för Förmånsavtalet gäller fr.o.m. 2018-05-01 och tills vidare.

Ladda ner

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med: