Dataskyddspolicy förmedlingstjänst

Denna dataskyddspolicy för förmedlingstjänsten för Freedom Finance kompletteras av den allmänna dataskyddspolicyn för Zmarta Sverige, till vilken denna dataskyddspolicy tillhör.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Freedom Finance Kreditservice AB (org. nr. 556647–0737), Box 1068, 262 21 Ängelholm (nedan ”Zmarta/Freedom Finance” eller ”vi/oss”).

Zmarta är ett varumärke inom Freedom Finance verksamhet.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vissa uppgifter lämnar du själv till oss i samband med din ansökan om någon av våra tjänster. Dessa uppgifter kan vara person- och kontaktinformation, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer eller ansökningsinformation, t.ex. information om din inkomst, anställningsinformation och sökt kreditbelopp.

Vi samlar in vissa uppgifter om dig i samband med och/eller efter att du skickat in din ansökan till oss. Sådana uppgifter kan vara uppdatering av dina personuppgifter eller komplettering av uppgifter via externa register såsom UC och Bisnode. Uppdateringen görs i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård. I samband med att du ansöker om ett lån tar beställer vi en kreditupplysning om dig. Vi lagrar även information om hur du använder våra tjänster, exempelvis vilken ansökningskanal du använde, när ansökan gjordes, vid vilka tidpunkter vi har varit i kontakt med dig och vad kontakten gällde. När ansökan görs via digitala kanaler använder vi cookies och andra digitala verktyg för sökoptimering, spårning och uppföljning. Allt för att kunna ge dig en bra och relevant användarupplevelse. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

Vad används personuppgifterna till?

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

Dina personuppgifter registreras i vår kunddatabas. När du ringer till eller blir uppringd av vår kundtjänst, spelar vi in samtalet med dig. Inspelning görs för att kunna dokumentera ansökningsprocessen och vårt avtal med dig samt för att undvika missförstånd.

För all behandling av personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddslagstiftning, en så kallad rättslig grund. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs det att den är nödvändig (I) för att fullgöra vårt avtal med dig, eller (II) för att fullgöra en för Zmarta/Freedom Finance rättslig förpliktelse. Behandling av personuppgifter kan också ske med stöd av (III) en intresseavvägning eller (IV) efter att du lämnat ditt samtycke till att få utföra en viss behandling.

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Zmarta/Freedom Finance eller tredje parts berättigade intressen, kan Zmarta/Freedom Finance behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Zmarta/Freedom Finance kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av våra tjänster, förbättra och vidareutveckla våra tjänster samt att marknadsföra Zmarta/Freedom Finance och våra övriga bolag inom Zmarta Groups produkter och tjänster. I denna del gör Zmarta/Freedom Finance en intresseavvägning där det berättigade intresset att förse dig med relevant information och marknadsföring, kunna förbättra och vidareutveckla våra produkter samt och säkerställa funktionalitet och säkerhet i våra tjänster väger tyngre än skyddet för din identitet. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken "Dina rättigheter och val" under den allmänna delen av denna dataskyddspolicy.

1. Person- och kontaktuppgifter

(exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)

Ändamål med behandlingen: Vi behöver informationen för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi behöver även informationen för att kommunicera med dig, för direktmarknadsföring, för utveckling av och säkerställande av funktionaliteten hos våra tjänster, för informations-säkerhet och för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser. För mer detaljerad information om vilken grund respektive behandling stödjer sig på, se rubriken ”Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter används” nedan.

Laglig grund för behandlingen: Fullgörande av vårt avtal med dig samt uppfylla rättslig förpliktelse och/eller berättigat intresse. För mer detaljerad information om vilken grund respektive behandling stödjer sig på, se rubriken ”Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter används” nedan.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Ja, dina uppgifter som du lämnar i din ansökan matchas automatiskt med de krav som respektive lån- eller försäkringsgivare ställer enligt sina interna regelverk och villkor såsom lånebelopp, inkomst, anställningsform, bilmodell, körsträcka m.m. För mer information hänvisas till rubriken ”Automatiserat beslutsfattande – vad är det?” nedan.

Delning av information: Informationen i din ansökan skickas till och delas med anslutna lån- och försäkringsgivare för att vi ska kunna tillhandahålla förmedlingstjänsten. Informationen skickas även till UC AB för att vi ska kunna hämta en kreditupplysning om dig samt till leverantör för uppdatering av adressuppgifter samt Creditsafte AB för bevakning av eventuellt framtida skuldsaldo. Om du loggar in på Mina sidor/Mitt konto med BankID delas dina personuppgifter med BankID för att säkerställa din identitet. Dina kontaktuppgifter kan även komma att delas med våra leverantörer för exempelvis tjänster inom tryckeri, kuvertering eller leverantör för hämtning och analys av statistisk information. I marknadsföringssyfte kan informationen delas med andra bolag inom Zmarta Group.

2. IP-adress och vissa cookies

Ändamål med behandlingen: Vi använder IP-adressen som identifikation och för igenkännande av dina inställningar, för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse. Även av administrativa skäl samlar vi in IP-adressen, bl.a. för att kunna se vilken kanal du använt för att komma till vår hemsida. Dessutom sparar vi IP-adressen för att kunna förhindra bedrägerier. Närmare information om vår användning av cookies finner du i vår cookiepolicy.

Laglig grund för behandlingen: Vi använder oss av intresseavvägning för samtliga syften gällande IP-adresser och ditt samtycke i förhållande till cookies på sätt som anges i vår cookiepolicy.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Nej.

Delning av information: Av administrativa skäl kan IP-adressen komma att delas med våra marknadsföringspartners, exempelvis för att se hur och var du gjorde din ansökan, i samband med legala åtgärder, misstanke om brott (t.ex. bedrägeri eller penningtvättbrott) eller potentiella hot mot Zmarta/Freedom Finance eller andras rättigheter, samt kan IP-adressen lämnas ut till anslutna lån- och försäkringsgivare samt till polisen och andra myndigheter. IP-adressen kan även lämnas ut om vi är skyldiga att lämna ut denna enligt lag eller myndighetsbeslut.

3. Kreditupplysning samt information om betalningsanmärkning och ev. skuldsaldo hos Kronofogden

(innehåller uppgift om taxerad inkomst, kreditvärdighet m.m.) 

Ändamål med behandlingen: I samband med att du ansöker om en låneförmedling hos oss inhämtar vi en kreditupplysning om dig från UC AB. Inhämtandet av kreditupplysning är ett krav för att vi ska kunna skicka din ansökan till våra anslutna långivare. Information om betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden, som ingår i kreditupplysningen, behandlas för att vi ska kunna skicka din ansökan till relevant långivare. Om du inte tillhandahåller denna information kan vi tyvärr inte tillhandahålla förmedlingstjänster till dig.

Laglig grund för behandlingen: För att kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden mot dig.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Ja, uppgift om betalningsanmärkning leder automatiskt till att din ansökan endast skickas till de anslutna långivare som accepterar lånesökande som har betalningsanmärkningar. Uppgift om skuldsaldo leder automatiskt till att din ansökan inte behandlas, p.g.a. anslutna långivarnas egna regelverk. För mer information hänvisas till rubriken ”Automatiserat beslutsfattande – vad är det?” nedan.

Delning av information: Nej.

4. Ansökningsinformation

(t.ex. information om inkomst, arbetsgivare, sökt lånebelopp/försäkring, syfte med lån eller underlag för försäkring m.m.)

Ändamål med behandlingen: Efterfrågade uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna upprätta och skicka en ansökan till anslutna lån- och försäkringsgivare samt motverka penningtvätt och bedrägerier. Informationen används även av oss för att upprätta statistik och för analysändamål.

Laglig grund för behandlingen: Fullgörande av vårt avtal med dig samt uppfylla rättslig förpliktelse och/eller berättigat intresse. För mer detaljerad information om vilken grund respektive behandling stödjer sig på, se rubriken ”Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter används” nedan.

Automatiserat beslutsfattande och profilering: Ja, dina uppgifter som du lämnar i din ansökan matchas automatiskt med de krav som respektive lån- eller försäkringsgivare ställer enligt sina interna regelverk och villkor såsom lånebelopp, inkomst, anställningsform, bilmodell, körsträcka m.m. För mer information hänvisas till rubriken ”Automatiserat beslutsfattande – vad är det?” nedan.

Delning av information: Informationen i din ansökan skickas till och delas med anslutna lån- och försäkringsgivare för att vi ska kunna tillhandahålla förmedlingstjänsten.

Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter används

Tillhandahållande av våra tjänster

Vi behöver informationen för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. bekräfta din identitet (bl.a. enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), upprätta din ansökan och skicka denna, och dina personuppgifter, till våra anslutna lån- och försäkringsgivare samt meddela dig besked om din ansökan. Vi behöver denna information för att kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte tillhandahåller denna information kan vi tyvärr inte tillhandahålla förmedlingstjänster till dig.

Rättslig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig samt uppfylla rättslig förpliktelse

Kommunicera med dig

Via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär, konton i sociala medier eller via vår chatt-funktion) eller på annat sätt, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Rättslig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig

För direktmarknadsföring

Dina personuppgifter kan även komma att användas för att erbjuda dig andra tjänster från Zmarta/Freedom Finance eller från våra övriga bolag inom Zmarta Group.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Utveckling av och säkerställande av funktionalitet och effektivitet hos våra tjänster

Vi använder data för att analysera och förstå marknadstrender för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. I detta avseende kan vi t.ex. analysera användarbeteendet i våra digitala tjänster för att förbättra funktioner och presentationen av dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga. För detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov, t.ex. hur du använder och navigerar i våra tjänster. Ansökningsinformation som du lämnar vid ansökan används även för begränsad analys i syfte att ge dig relevant direktmarknadsföring. Sådan begränsad analys kan exempelvis innebära att vi inte skickar dig erbjudande om villaförsäkring om du bor i en hyresrätt.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Informationssäkerhet och förhindra missbruk av våra tjänster

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för våra tjänster samt för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av våra tjänster eller i samband med användning av våra tjänster i strid med användarvillkoren, eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller penningtvättbrott eller potentiella hot mot Zmarta/Freedom Finance eller andras rättigheter.

Rättslig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig och/eller berättigat intresse

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgande skyldigheter. Vi behöver t.ex. behandla och spara personuppgifter enligt bokföringslagen, försäkringsförmedlings-, låneförmedlings- samt penningtvättslagstiftningen.

Rättslig grund: För att fullgöra rättslig förpliktelse

Automatiserat beslutsfattande – vad är det?

”Automatiserat beslutsfattande” avser ett beslut som enbart fattas på basis av automatiserad behandling av dina personuppgifter. Detta sker med hjälp av exempelvis en programkod eller en algoritm. Zmarta/Freedom Finance använder automatiserat beslutfattande när du ansöker om en låneförmedling. Dina personuppgifter matchas automatiskt med de regler och villkor som våra anslutna låne- och försäkringsgivare tillämpar för att bevilja ett lån eller en försäkring, t.ex. krav på ålder, typ av anställning, årsinkomst m.m. T.ex. accepterar inte våra anslutna långivare ansökningar från sökande som har uppgift om skuldsaldo registrerad hos Kronofogdemyndigheten. Vissa av våra långivare accepterar inte ansökningar från lånesökande som har betalningsanmärkningar. För att vi inte ska kontakta dig om du har ett skuldsaldo och därmed inte möjlighet att nyttja våra låneförmedlingstjänster bevakar Zmarta även om du, efter att du använt våra låneförmedlingstjänster, får ett registrerat skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Beroende på hur de uppgifter som du anger i din ansökan (t.ex. inkomst, anställningsform, sökt lånebelopp, eller de uppgifter som framgår i din kreditupplysning) matchar våra anslutna långivare/försäkringsgivare regler och villkor kan din ansökan skickas till alla våra anslutna långivare, endast skickas till vissa av våra anslutna långivare eller nekas i sin helhet. Zmarta/Freedom Finance letar alltid efter bäst lån eller försäkring utifrån dina förutsättningar och matchar dina förutsättningar med våra samarbetspartners produkter. Detta kan innebära att om du beviljats ditt ansökta lånebelopp hos en eller flera långivare, skickas inte din ansökan till de långivare som inte kan erbjuda dig lånebeloppet (på grund av egna regler och villkor) eller till de långivare som generellt sett endast kan erbjuda dig betydligt sämre villkor än de du redan erhållit.

Zmarta säkerställer dagligen att processerna för det automatiserade beslutsfattandet fungerar på ett korrekt sätt, t.ex. genom olika typer av övervakning och automatiska kontrollfunktioner. Zmarta/Freedom Finance användning av automatiserat beslutsfattande syftar till att kunna tillhandahålla rättvisa och korrekta låne- och försäkringsförmedlingstjänster som tillämpas på ett likvärdigt sätt i förhållande till våra kunder.

För det fall du är missnöjd med eller har invändningar mot automatiserat beslutsfattande som utförs av Zmarta/Freedom Finance, t.ex. om du fått en nekad ansökan, eller om du vill ha en förklaring till ett beslut som har fattats genom automatiserat beslutsfattande, kan du begära omprövning av beslutet eller ytterligare information av en av våra handläggare genom att kontakta Zmarta/Freedom Finance på 0431-47 47 90 eller info@freedomfinance.se.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

I vissa fall kan dina personuppgifter komma att delas med andra bolag och samarbetspartners.

För det fall Zmarta/Freedom Finance, eller en väsentlig del av Zmarta/Freedom Finance tillgångar, kan komma att säljas till en tredje part, kan dina personuppgifter även komma att delas till sådan tredje part med anledning av sådan försäljning. Du kan dock alltid vara trygg med att vi inte kommer att sälja dina personuppgifter till en utomstående tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Personuppgifterna gallras i enlighet med gällande person- och dataskyddslagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen eller i enlighet med överordnad lagstiftning.

  • Ansökan om försäkring ska enligt försäkringsförmedlingslagstiftningen sparas i 10 år från förmedlingstillfället. Detsamma gäller för inspelade försäkringsförmedlings-ärenden via telefon.
  • Ansökan om lån samt personuppgifter och annan information som lämnas till oss i samband med ansökan om lån (inkl. IP-adress) sparas i 5 år. Informationen behandlas även som ett led i vårt förebyggande arbete vad gäller att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi är enligt penningtvättslagstiftningen skyldiga att spara personuppgifter relaterade till obligatoriska penningtvättskontroller i 5 år.
  • Vi sparar dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål i 12 månader från den senaste ansökan.
  • Uppgifter kan även behöva sparas enligt ytterligare krav i lag eller annan författning och myndighetsföreskrifter, t.ex. bokföringslagen (enligt vilken uppgifter ska sparas i 7 år).

Vad händer om jag inte vill acceptera behandling av mina personuppgifter enligt vad som anges i denna dataskyddspolicy?

För att du ska kunna använda vår förmedlingstjänst måste Zmarta/Freedom Finance ha möjlighet att behandla dina personuppgifter så som beskrivits ovan. Om du inte accepterar att en kreditupplysning tas eller att vi behandlar dina personuppgifter på sätt som beskrivits ovan resulterar detta i att du inte kan nyttja Zmarta/Freedom Finance förmedlingstjänst. Du har dock givetvis alltid rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för marknadsföringssyfte samt för sådan behandling som baserar sig på Zmarta/Freedom Finance berättigat intresse, detta påverkar inte användningen av förmedlingstjänsten. Då ska du kontakta oss på 0431-47 47 90 eller info@freedomfinance.se.

Giltighet

Denna dataskyddspolicy för förmedlingstjänsten gäller fr.o.m. 2018-05-01 och tills vidare.

Ladda ner

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med: