Användarvillkor

När du lämnar in en ansökan om privatlån, bolån, billån, att samla lån eller försäkring via www.freedomfinance.se, telefon eller på annat sätt, gör du detta till Freedom Finance Kreditservice AB, org.nr. 556647-0737 (nedan kallat ”Freedom Finance”).

Freedom Finance är ett registrerat varumärke och ett affärsområde inom Freedom Finance Kreditservice AB. Freedom Finance innehar nödvändiga tillstånd och är underställt Finansinspektionens tillsyn.

I och med att du använder dig av Freedom Finances låne- och försäkringsförmedlingstjänst accepterar och godkänner du och din eventuelle medsökande dessa användarvillkor (nedan kallade ”villkor”).

Förmedlingstjänsten och din accept av dessa villkor innebär att du uppdrar åt Freedom Finance att vid ansökningstillfället efterfråga låneerbjudande och/eller försäkringar hos Freedom Finances samarbetspartners för din/er räkning. Därefter bevakar Freedom Finance löpande möjligheterna för er att erhålla bästa möjliga villkor avseende lån och försäkringar samt andra finansiella produkter.

Du kan när som helst avsluta Freedom Finances uppdrag genom att maila ”Uppsägning” till extra@freedomfinance.se eller ringa till 0431-47 47 00.

Notera att Freedom Finance är skyldig enligt lag att spara personuppgifter relaterade till en ansökan även vid uppdragets upphörande.

§ 1 Kreditupplysning och informationsinhämtning

I samband med att Freedom Finance tagit emot en ansökan om lån beställer Freedom Finance en kreditupplysning för både huvudsökande och för eventuell medsökande hos UC AB. Därefter kan Freedom Finances anslutna långivare, under en begränsad tid och i samma låneärende, beställa sin kreditupplysning utan att detta belastar dig/er. Kreditupplysning kan, av vissa långivare, i fåtal fall även komma att beställas av annat kreditupplysningsföretag än UC. Om så blir fallet påverkar dessa upplysningar inte varandra och därmed inte i heller den omfrågade.

Du/ni samtycker till att Freedom Finance inhämtar kreditbeslut och kompletterande uppgifter från de långivare som vi samarbetar med.

Du/ni medger även att kreditbeslut vad gäller din/er låneansökan får skickas till angiven e-postadress.

Freedom Finance eller anslutna långivare kan komma att kontakta din/era arbetsgivare liksom göra sökningar i offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter.  

§ 2 Samtycke för långivare att lämna ut information

Du/ni samtycker till att de långivare som prövar din/er låneansökan har rätt att lämna ut information om denna till Freedom Finance liksom i övrigt lämna information om dina/era mellanhavanden med långivarna. Detta samtycke behövs för att Freedom Finance ska kunna fullgöra sina åtaganden som låneförmedlare.

§ 3 Försiktighet vid nya lån

Innan du/ni tar ett lån är det viktigt att du/ni ser över ekonomin genom att t.ex. göra en budget för hushållet och kontrollera skuldsättningen i övrigt.

Använd gärna ”Hallå Konsument”, som är Konsumentverkets sajt för oberoende vägledning, för att få tips på hur man kan få bättre koll på sin privatekonomi och vad som kan göras för att få pengarna att räcka längre – info finns här.

§ 4 Medlemskap i Freedom Finance Extra

Den som gör en låneansökan via Freedom Finance blir medlem i Freedom Finance Extra. Syftet med Freedom Finance Extra och dess medlemskap samt dess stadgar återfinns här.

De uppgifter du lämnar till oss i samband med ansökan kommer även att behandlas av Freedom Finance Extra i enlighet med dess stadgar.

Du kan när som helst begära utträde från Freedom Finance Extra genom att maila ”Uppsägning” till extra@freedomfinance.se eller ringa till 0431-47 47 00.

§ 5 Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Freedom Finance Kreditservice AB (556647-0737), Box 1068, 262 21 Ängelholm.

Freedom Finance behandlar personuppgifter i enlighet med gällande person- och dataskydds-lagstiftning. Freedom Finance kommer att behandla de personuppgifter som rör din/er ansökan för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig/er, Freedom Finances anslutna lån- och försäkringsgivare samt myndigheter.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du/ni till att Freedom Finance vidarebefordrar lämnade uppgifter till anslutna lån- och försäkringsgivare.

De personuppgifter som lämnas till oss i samband med inlämnad ansökan kommer att registreras i vår kunddatabas och därmed behandlas för nödvändig administration, bearbetning, prövning och dokumentering, arkivering samt för att upprätthålla kundrelationen.

Personuppgifter och övrig information som lämnas till oss behandlas även som ett led i vårt förebyggande arbete för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism. Av säkerhetsskäl och för att undvika missförstånd spelas alla telefonsamtal in och lagras.

Personuppgifterna gallras i enlighet med personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Freedom Finance kan även komma att samköra lämnade personuppgifter med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera vårt register med sådana uppgifter som Freedom Finance anser vara en förutsättning för god kund- och registervård.

Lämnade kontaktuppgifter kan även användas för utskick av information och marknadsföring via post, telefon, sms eller e-post. Om du/ni inte vill bli kontaktade av Freedom Finance i marknadsföringssyfte kan du/ni begära att bli spärrade från vidare kontakter. Du kan även när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter eller andra uppgifter. I båda fallen kan du ringa till 0431-47 47 00 eller mejla till info@freedomfinance.se.

Freedom Finance kommer för övrigt att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Exempelvis har du rätt att en gång per kalenderår begära information och utdrag om de personuppgifter som behandlas om dig hos Freedom Finance.

Om du önskar få ett sådant s.k. registerutdrag, ska du beställa detta skriftligen till;

Freedom Finance, Personuppgiftsombudet, Box 1068, 262 21 Ängelholm.

Mer information om behandling av personuppgifter avseende Freedom Finance Extra återfinns här.

Läs mer om de lån vi förmedlar