Information om Freedom Finance försäkringsförmedling

Freedom Finance Kreditservice AB, nedan kallat ”Freedom Finance” eller ”vi”, har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare och är även registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

Enligt vårt tillstånd får vi förmedla försäkringar tillhörande följande försäkringsklasser: livförsäkring, lång olycksfall- och sjukförsäkring och annan förmögenhetsskada, samt försäkringsgrupp: olycksfalls- och sjukförsäkring. Även om försäkringarna utgör ett komplement till de lån och krediter som vi förmedlar i vår huvudsakliga verksamhet som förmedlare av konsumentkrediter och andra lån gäller försäkringen även om du väljer att inte ta det lån som du har ansökt om i samband med att försäkringen tecknades.

Om du redan har en livförsäkring eller en annan försäkringsprodukt som omfattar samma moment som den försäkring som förmedlas av oss så kan ersättning utbetalas även från de andra försäkringarna.

Freedom Finance utgiftsskydd

Freedom Finance erbjuder våra kunder att ansöka om försäkringen utgiftsskydd med livförsäkring för att kunna få hjälp med kostnader för t.ex. lån, krediter, boende och andra hushållsutgifter, vid ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller dödsfall.

När det gäller våra gruppförsäkringar, som ex. utgiftsskydd med livförsäkring, har vi som gruppföreträdare ingått avtal med försäkringsbolagen AXA France Vie Sweden filial (516411-5080) och AXA France IARD Sweden filial (516411-5072), vilka verkar under namnet AXA i Sverige.

Freedom Finance gruppförsäkringar erbjuds genom vår försäkringsförmedling utan någon opartisk analys.

Det är viktigt att du läser produktinformationen, bestämmelserna i autogirovillkoren och vad som gäller enligt Distansavtalslagen innan du tecknar försäkringen.

Tillstånd och tillsyn

Tillsynsmyndighet för Freedom Finance som försäkringsförmedlare är Finansinspektionen. Tillsynsmyndigheter för respektive försäkringsgivare är Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution i Frankrike och Finansinspektionen i Sverige.

Om du vill kontrollera tillstånd och registrering för Freedom Finance och dess anställda försäkringsförmedlare kan detta göras hos Finansinspektionen respektive Bolagsverket. Myndigheternas kontaktuppgifter framgår längre ner på sidan.

Freedom Finance står även under Konsumentverkets tillsyn avseende marknadsföring.

Svensk lag, svenska språket och skatteregler

På försäkringsavtalen tillämpas svensk lagstiftning och tvister ska prövas i Sverige. All kommunikation gällande försäkringen sker på svenska. Eventuell försäkringsersättning som utgår ifrån försäkringen är fri från inkomstskatt.

Ansvarsförsäkring

Freedom Finance har den, för försäkringsförmedlare, obligatoriska ansvarsförsäkringen hos AIG Europé Limited (”AIG”). Försäkringen har nummer 000111A019. Kontaktuppgifter till AIG finns längre ner på sidan.

Krav om skadestånd riktade mot Freedom Finance avseende försäkringsförmedlingen kan anmälas direkt till AIG, i det fall ersättning inte betalats av Freedom Finance.

Ett sådant krav ska riktas till AIG inom tolv månader från det att kravet uppstått. Den som inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut om ersättning förlorar sin rätt om hen inte väcker talan mot bolaget inom sex månader från det hen fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild ansvarsskada är 1 250 618 euro. Den högsta ersättning som kan betalas ut för ansvarsskador under ett försäkringsår uppgår till som mest 5 002 472 euro.

Om vi inte skulle komma överens

Skulle du vara missnöjd med hanteringen av ditt ärende ber vi dig att ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med.

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att få ditt ärende prövat utan kostnad. Skriftliga klagomål mot förmedlarens sätt att utföra sina tjänster postas till Freedom Finance, Klagomålsansvarig Per-Eric Henningsson, Box 1068, 262 21 Ängelholm, alternativt mailas till klagomal@freedomfinance.se.

Klagomålsansvarig ska så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar, skriftligen meddela hur Freedom Finance har bedömt ärendet. Om klagomålet inte kan tillmötesgås ska beslutet motiveras.

Kan du inte godta Freedom Finance beslut har du möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande:

 • Allmänna reklamationsnämndens (ARN) är en statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt
 • Du kan även få hjälp av Konsumentverkets oberoende vägledning ”Hallå Konsument” eller ”Konsumenter¬nas vägledning om bank och försäkring”
 • Din kommuns konsumentrådgivning kan också ge råd och information
 • Du har även möjlighet att låta svensk allmän domstol pröva tvisten

Information om behandling av personuppgifer

För att du ska kunna använda vår förmedlingstjänst behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande person- och dataskyddslagstiftning, d.v.s. EU:s dataskyddsförordning (GDPR), samt nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

För en fullständig beskrivning över hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår dataskyddspolicy på www.freedomfinance.se/dataskydd.

Förmedlingsersättning

För sin del i försäkringsförmedlingen erhåller Freedom Finance ersättning från AXA. Av utgiftsskyddets inbetalda premier utgör ersättningen 40 %. Därutöver, beroende på om försäkringsportföljen över tid ger en vinst eller förlust för försäkringsbolagen, kan Freedom Finance erhålla eller betala 50 % av portföljens överskott eller underskott till försäkringsbolagen.

Storleken på ersättningen framgår av den dokumentation som du får i samband med försäkringens tecknande.

Försäkringsbolaget har rätt att få tillbaka hela ersättningen om kunden använder sin ångerrätt.

Kvalificerat ägarinnehav

Freedom Finance har inte ett kvalificerat ägarinnehav i något försäkringsföretag. Något försäkringsföretag eller ett moderbolag till ett försäkringsföretag har inte i heller ett kvalificerat ägarinnehav i Freedom Finance. Någon intressekonflikt är därmed inte aktuell.

Information om Freedom Finance

Freedom Finance Kreditservice AB, Org.nr; 556647-0737, Box 1068 / Polisgatan 4, 262 21 Ängelholm. Tfn; 0771-47 47 00 Fax; 0431-47 47 49 E-post; info@freedomfinance.se Hemsida; www.freedomfinance.se

Adresser och övriga kontaktuppgifter

AIG Europe Limited, Financial Lines Skadeavdelning, Box 3506, 10 69 Stockholm. Tfn; 08-506 92 00 Fax; 08-506 920 90 E-post – skador; flclaimssweden@aig.com E-post – övriga ärenden; info.sweden@aig.com Hemsida; www.aig.se

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Tfn; 08-508 860 00 E-post; arn@arn.se Hemsida; www.arn.se

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Tfn; 060-184 000 E-post; bolagsverket@bolagsverket.se Hemsida; www.bolagsverket.se

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Tfn; 08-787 80 00 E-post; finansinspektionen@fi.se Hemsida; www.fi.se

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad Tfn; 0771–42 33 00 E-post; konsumentverket@konsumentverket.se Hemsida; www.konsumentverket.se

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Box 24215, 104 51 Stockholm. Tfn; 0200-22 58 00 Hemsida; www.bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumentverkets upplysningstjänst – Hallå Konsument. Tfn; 0771-525 525 Hemsida; www.hallakonsument.se

Freedom Finance Dataskyddsombud, att: Per-Eric Henningsson, Box 1068, 262 21 Ängelholm. Tfn; 0431-47 47 06 E-post; dpo@zmartagroup.com

Förköpsinformation utgiftsskydd fast

(faktabladet för utgiftsskydd fast finner du här)

Freedom Finance erbjuder sina kunder att ansöka om gruppförsäkringen utgiftsskydd med livförsäkring fast. Detta för att kunna få hjälp med kostnader för t.ex. lån, krediter, boende och andra hushållsutgifter om man skulle drabbas av arbetslöshet, bli sjukskriven eller avlida. Enligt lag har du rätt till denna förköpsinformation, vilken vi rekommenderar att du läser, skriver ut och sparar. Detta är endast en översikt och för att få fullständig information om försäkringens omfattning, undantag och begränsningar bör du studera försäkringsvillkoren. Villkoren finns att läsa här eller så beställer du dem av Freedom Finance.

Förutsättningar för att teckna försäkringen:

 • Du ska ha fyllt 18 men inte 64 år och vara folkbokförd i Sverige.
 • Du ska ha en fast anställning dvs. en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare sedan minst sex månader och arbeta minst 17 timmar per vecka (annan anställning som övergår till tillsvidareanställning får tillgodoräknas i de 6 månaderna så länge du är tillsvidareanställd när du ansluts till försäkringen).

OBS: Försäkringen gäller inte för egenföretagare.

Observera att Freedom Finance och AXA tillsammans har gjort följande antaganden om behovet av försäkringen för de kunder som erbjuds produkten:

 • Är en kund hos Freedom Finance
 • Är löntagare
 • Önskar stärka sin betalningsförmåga i händelse av sjukskrivning, arbetslöshet eller dödsfall

Om ovan antaganden inte uppfylls är det möjligt att denna försäkring inte passar dig.

Viktiga undantag och begränsningar i försäkringen:

 • Sjukskrivning eller dödsfall på grund av sjukdom eller skada som du har eller har haft inom 12 månader närmast före du anslöts till försäkringen eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos hälso- och sjukvården inom 12 månader närmast före du anslöts till försäkringen.
 • Arbetslöshet där du känt till eller borde ha känt till varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet vid tidpunkten för ansökan om att anslutas till försäkringen.
 • Sjukskrivning som beror på psykiskt relaterade orsaker.
 • Självförvållad skada eller arbetsoförmåga på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk.
 • Arbetslöshet på grund av annan orsak än arbetsbrist eller att arbetsgivarens verksamhet upphört.
 • Uppsägning som du underrättats om inom 180 dagar från det att du anslutits till försäkringen och sjukskrivning som inträder inom 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen.
 • Vid sjukskrivning och arbetslöshet är det 30 dagars karenstid. Försäkringen kan lämna ersättning från dag 31.
 • Vid tidpunkten för sjukskrivning och före arbetslöshet ska du ha en tillsvidareanställning på minst 17 timmar/vecka.

Detta kan försäkringen ersätta:

Försäkringen kan lämna ersättning om du skulle drabbas av sjukskrivning om minst 50 % från en tillsvidareanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, och hel arbetslöshet från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist. Du skall välja att försäkra ett månadsbelopp som är anpassat efter dina löpande utgifter för t.ex. lånekostnader, hyra eller avgift till bostadsrättsförening, hemförsäkring, hushållsel, telefon, internet och tv. Vid dödsfall uppgår försäkringsbeloppet till 100 000 kronor.

Sjukskrivning
Vid sjukskrivning om minst 50 % på grund av sjukdom eller olycksfall från en tillsvidareanställning, som har en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, kan du få ersättning från försäkringen med det försäkrade månadsbeloppet per månad i upp till tolv månader. Ersättningsbeloppet är i relation till din sjukskrivningsgrad.

Arbetslöshet
Vid hel arbetslöshet på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning, där du haft en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, kan du få ersättning med det försäkrade månadsbeloppet varje månad i upp till tolv månader.

Allvarlig sjukdom
Vid diagnos av allvarlig sjukdom, här avseende hjärtinfarkt, slaganfall (stroke) eller cancer, ersätter försäkringen 25 000 kronor.

Livförsäkring
Vid dödsfall ersätter försäkringen 100 000 kronor.

Det försäkrade månadsbeloppet och utgifter som försäkringen gäller för ditt försäkrade månadsbelopp är till för att täcka dina månadskostnader för de lån Freedom Finance förmedlat och/eller andra lån samt hyra för bostad eller avgift till bostadsrättsförening, hem/villaförsäkring, telefon/internet/tv, hushållsel, sophämtning, vatten/värme, avgift till tomt/samfällighetsförening och tomrättsavgift, hyra för parkeringsplats/garage, fordonsförsäkring, fordonsskatt. Ersättning från försäkringen betalas månadsvis i efterskott till bankkonto som tillhör dig och du skall själv betala ovan nämnda utgifter.

Försäkringspremien och försäkringsperiod
Priset, d.v.s. försäkringspremien för utgiftsskyddet, är 6,95 % av försäkrat månadsbelopp, vilket blir 69:50 kronor för ett försäkrat månadsbelopp på 1 000 kronor per månad. Om ditt försäkrade månadsbelopp t.ex. är 1 500 kronor blir din månadspremie 104 kronor (0,0695x1 500 kr=104 kr/mån). Premien betalas via autogiro. När du tecknar försäkringen behöver du därför acceptera villkoren för autogiro och medge att premien erläggas via autogiro. Mer om detta på nästa sida under rubrik ”Autogirovillkor”. Försäkringen gäller en månad i taget och förnyas varje månad om premien betalas och om den inte sägs upp.

Ångerrätt och uppsägning
Enligt lag har du ångerrätt. Ångerrätten är 30 dagar från den dag du mottagit försäkringsbesked. Ångrar du ditt köp kontaktar du Freedom Finance på 0431-47 22 60. Vid ånger behöver du inte betala någon premie och har premien debiterats ska denna återbetalas till dig. Försäkringen kan efter ångerrätten skriftligen sägas upp när som helst.

Uppsägning måste göras skriftligen; antingen via fax till 0431-47 47 49, fotograferat eller inskannat samt mailat till forsakring@freedomfinance.se, eller skickat med post till Freedom Finance, Box 1068, 262 21 Ängelholm.

Rätt skydd för dig?
Om något särskilt skydd är viktigt för dig bör du kontakta oss och kontrollera om detta omfattas av försäkringen.

Försäkringsgivare och anmälan av skada
Försäkringsgivare till Freedom Finance utgiftsskydd med livförsäkring är AXA France Vie Sweden filial (516411-5080) och AXA France IARD Sweden filial (516411-5072). Filialerna har registrerats i Bolagsverkets register. De svenska filialerna står under Finansinspektionens tillsyn (www.fi.se). Kontaktuppgifter: AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm, e-post clp.se.kundservice@partners.axa, tfn. 08-502 520 85.

Företagen är filialer till AXA France Vie – privat aktiebolag, som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 310 499 959, och AXA France IARD – privat aktiebolag, som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 722 057 460. Bolagens hemort är Nanterre i Frankrike. Bolagens huvudkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Fransk försäkringslag tillämpas på bolagen och Autorite des Marches Financiers (17 place de la Bourse – 75082 Paris Cedex 02, Frankrike, tfn. 0033 1 5345 6200, www.amf-france.org) utövar tillsyn över dem.

Råd om försäkring
För råd och anvisningar om förmedlingen och försäkringen kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå på 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se, Konsumentverkets hemsida www.hallakonsument.se eller din kommuns konsumentrådgivning.

Om du har klagomål
Om du inte är nöjd med handläggningen av din försäkring eller skadeärende kan du vända dig till AXA:s kundombudsman, där har du möjlighet att begära rättelse genom att redogöra för ditt ärende och be om kundombudsmannens yttrande.

Skriv brev till AXA, Kundombudsmannen, Box 7439, 103 91 Stockholm, alternativt mail clp.se.kundombudsman@partners.axa och begär rättelse. Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från AXA, kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos Personförsäkringsnämnden som avger yttranden i tvister inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring, med kontaktuppgifter www.forsakringsnamnder.se, 0200-22 58 00. Alternativt kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se, 08-508 860 00. Du kan även vända dig till allmän domstol.

Om Freedom Finance som förmedlare av försäkringen inte har uppfyllt sina åtaganden kan du kontakta Freedom Finance med dina klagomål, via brev till Freedom Finance, Klagomålsansvarig, Box 1068, 262 21 Ängelholm eller via e-post klagomal@freedomfinance.se. Du kan även kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (se kontaktuppgifter ovan) eller allmän domstol.

Samordning
Denna försäkring ersätter dina kostnader för särskilt angivna utgifter. Försäkringen ersätter inte utebliven inkomst och ditt försäkrade månadsbelopp har inte bestämts i relation till din inkomst. Vid skadereglering samordnar därmed inte försäkringsgivaren ersättningar från försäkringen med andra eventuella ersättningar du får från andra försäkringar vid sjukskrivning eller arbetslöshet. Andra försäkringar som ersätter förlorad inkomst vid sjukskrivning och arbetslöshet kan besluta sig för att samordna ersättningar du får på grund av sjukskrivning och arbetslöshet. Detta kan gälla för A-kassa och inkomstförsäkring där nedsättning kan ske om medlemmen under arbetslöshet får ersättningar överstigande 80 % (under de först 200 dagarna av ersättningsperioden) och 70 % (under resten av ersättningsperioden) respektive 65 % (vid allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete) av sin inkomst före arbetslösheten. Vad gäller sjukförsäkring kan nedsättning ske om personen under sjukskrivning får mer ersättning än 90 % av sin inkomst som arbetsför.

Förköpsinformation utgiftsskydd flex

(faktabladet för utgiftsskydd flex finner du här)

Freedom Finance erbjuder sina kunder att ansöka om gruppförsäkringen utgiftsskydd med livförsäkring flex. Detta för att kunna få hjälp med kostnader för t.ex. lån, krediter, boende och andra hushållsutgifter om man skulle bli sjukskriven (minst 50 %), drabbas av allvarlig sjukdom eller avlida.

Enligt lag har du rätt till denna förköpsinformation, vilken vi rekommenderar att du läser, skriver ut och sparar.

Detta är endast en översikt och för att få fullständig information om försäkringens omfattning, undantag och begränsningar bör du studera försäkringsvillkoren. Villkoren finns att läsa här eller så beställer du dem av Freedom Finance.

Förutsättningar för att teckna försäkringen:

 • Du ska ha fyllt 18 men inte 64 år och vara folkbokförd i Sverige.
 • Du ska ha en anställning om minst 17 timmar/vecka eller vara Egenföretagare.

Viktiga undantag och begränsningar i försäkringen:

 • Sjukskrivning eller dödsfall på grund av sjukdom eller skada som du har eller har haft inom tolv månader närmast före du anslöts till försäkringen eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos hälso- och sjukvården inom tolv månader närmast före du anslöts till försäkringen.
 • Sjukskrivning som beror på psykiskt relaterade orsaker.
 • Självförvållad skada eller arbetsoförmåga på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk.
 • Vid sjukskrivning är det 30 dagars karenstid. Försäkringen kan lämna ersättning från dag 31.
 • Vid tidpunkten för sjukskrivning ska du ha en anställning på minst 17 timmar/vecka eller arbeta som egenföretagare.

Detta kan försäkringen ersätta:

Försäkringen kan lämna ersättning om du skulle drabbas av sjukskrivning om minst 50 % från en anställning på grund av sjukdom eller olycksfall. Du skall välja att försäkra ett månadsbelopp som är anpassat efter dina löpande utgifter för t.ex. lånekostnader, hyra eller avgift till bostadsrättsförening, hemförsäkring, hushållsel, telefon, internet och tv.

Vid diagnos av allvarlig sjukdom kan försäkringen ersätta dig med ett engångsbelopp om 50 000 kronor. Vid dödsfall uppgår försäkringsbeloppet till 100 000 kronor.

Sjukskrivning
Vid sjukskrivning om minst 50 % på grund av sjukdom eller olycksfall från en anställning, som har en arbetstid om minst 17 timmar per vecka eller för dig som egenföretagare, kan du få ersättning från försäkringen med det försäkrade månadsbeloppet per månad i upp till tolv månader. Ersättningsbeloppet är i relation till din sjukskrivningsgrad.

Allvarlig sjukdom
Vid diagnos av allvarlig sjukdom ersätter försäkringen 50 000 kronor.

Livförsäkring
Vid dödsfall ersätter försäkringen 100 000 kronor.

Det försäkrade månadsbeloppet och utgifter som försäkringen gäller för ditt försäkrade månadsbelopp är till för att täcka dina månadskostnader för de lån Freedom Finance förmedlat och/eller andra lån samt hyra för bostad eller avgift till bostadsrättsförening, hem/villaförsäkring, telefon/internet/tv, hushållsel, sophämtning, vatten/ värme, avgift till tomt/samfällighetsförening och tomrättsavgift, hyra för parkeringsplats/garage, fordonsförsäkring, fordonsskatt. Ersättning från försäkringen betalas månadsvis i efterskott till bankkonto som tillhör dig och du skall själv betala ovan nämnda utgifter.

Försäkringspremien och försäkringsperiod
Premien baseras på kundens ålder och det försäkrade beloppet.

Exempel 1: Ett försäkrat belopp om 2 000 kronor som tecknas av en 45-åring kostar 84 kronor i månadspremie, dvs. 2 000x0,042 = 84 kr. Exempel 2: Ett försäkrat belopp om 4 000 kronor som tecknas av en 45-åring kostar 126 kronor i månadspremie, dvs. 4 000x0,0314 = 126 kr.

Premien betalas via autogiro. När du tecknar försäkringen behöver du därför acceptera villkoren för autogiro och medge att premien erläggas via autogiro. Mer om detta på nästa sida under rubrik ”Autogirovillkor”.

Försäkringen gäller en månad i taget och förnyas varje månad om premien betalas och om den inte sägs upp.

Ångerrätt och uppsägning
Enligt lag har du ångerrätt. Ångerrätten är 30 dagar från den dag du mottagit försäkringsbesked. Ångrar du ditt köp kontaktar du Freedom Finance på 0431-47 47 90. Vid ånger behöver du inte betala någon premie och har premien debiterats ska denna återbetalas till dig. Försäkringen kan efter ångerrätten skriftligen sägas upp när som helst.

Uppsägning måste göras skriftligen; antingen via fax till 0431-47 47 49, fotograferat eller inskannat samt mailat till forsakring@freedomfinance.se, eller skickat med post till Freedom Finance, Box 1068, 262 21 Ängelholm.

Rätt skydd för dig?
Om något särskilt skydd är viktigt för dig bör du kontakta oss och kontrollera om detta omfattas av försäkringen.

Försäkringsgivare och anmälan av skada
Försäkringsgivare till Freedom Finance utgiftsskydd med livförsäkring flex är AXA France Vie Sweden filial (516411-5080) och AXA France IARD Sweden filial (516411-5072).

AXA är det gemensamma namnet för försäkringsgivarna. För att använda din försäkring skall du vända dig till AXA på tfn. 08-502 520 85, adress Box 7439, 103 91 Stockholm eller e-post clp.se.kundservice@partners.axa.

Råd om försäkring
För råd och anvisningar om förmedlingen och försäkringen kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå på 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se, Konsumentverkets hemsida www.hallakonsument.se eller din kommuns konsumentrådgivning.

Om du har klagomål
Om du inte är nöjd med handläggningen av din försäkring eller skadeärende kan du vända dig till AXA:s kundombudsman, där har du möjlighet att begära rättelse genom att redogöra för ditt ärende och be om kundombudsmannens yttrande. Skriv brev till AXA, Kundombudsmannen, Box 7439, 103 91 Stockholm, alternativt maila till clp.se.kundombudsman@partners.axa och begär rättelse.

Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från AXA, kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos Personförsäkringsnämnden som avger yttranden i tvister inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring, med kontaktuppgifter www.forsakringsnamnder.se, 0200-22 58 00, alternativt kontakta Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se, 08-508 860 00. Du kan även vända dig till allmän domstol.

Om Freedom Finance som förmedlare av försäkringen inte har uppfyllt sina åtaganden kan du kontakta Freedom Finance med dina klagomål, via brev till Freedom Finance, Klagomålsansvarig, Box 1068, 262 21 Ängelholm eller via e-post till klagomal@freedomfinance.se.

Du kan även kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (se kontaktuppgifter ovan) eller allmän domstol.

Samordning
Denna försäkring ersätter dina kostnader för särskilt angivna utgifter. Försäkringen ersätter inte utebliven inkomst och ditt försäkrade månadsbelopp har inte bestämts i relation till din inkomst. Vid skadereglering samordnar därmed inte försäkringsgivaren ersättningar från försäkringen med andra eventuella ersättningar du får från andra försäkringar vid sjukskrivning.

Andra försäkringar som ersätter förlorad inkomst vid sjukskrivning kan besluta sig för att samordna ersättningar du får på grund av sjukskrivning. Detta kan gälla sjukförsäkring kan nedsättning ske om personen under sjukskrivning får mer ersättning än 90 % av sin inkomst som arbetsför.

Autogirovillkor

I samband med att du tecknar Freedom Finance gruppförsäkringar som utgiftsskydd med livförsäkring fast eller flex behöver du lämna medgivande till dessa villkor för autogiro så att försäkringspremien kan betalas. Betalning görs till bankgiro 5120-0210 och mottagare är försäkringsbolaget AXA France Vie Sweden filial (org.nr. 516411-5080) med namnet AXA. Den fråga du kommer att få om autogiromedgivande, i samband med att du bestämmer dig för att anmäla dig till försäkringen, lyder: “Accepterar Du autogirovillkoren och medger autogirodragning för ditt Utgiftsskydd?".

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag.

Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstle-verantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar.

Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfalloda-gen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmotta-garens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast klockan 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betal-ningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Om inte betalning görs så finns det risk att försäkringen sägs upp. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Information i enlighet med Distansavtalslagen

Här ges information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), kallad Distansavtalslagen. Lagen innebär att när du köper finansiella tjänster som t.ex. en försäkring på distans har du som konsument, innan du tecknar försäkringsavtalet, rätt till den information du får här. På distans innebär att du köpt din finansiella tjänst t.ex. per telefon eller via internet utan att fysiskt träffa den som säljer tjänsten/försäkringen.

 • Förmedlare av denna försäkring är Freedom Finance Kreditservice AB (Freedom Finance) som har som huvudsaklig verksamhet att förmedla lån och andra krediter samt kompletterande försäkringsförmedling till sina låntagare och andra kunder. Kontaktuppgifter; Freedom Finance, Box 1068, 262 21 Ängelholm. Tfn 0431-47 47 00, e-post info@freedomfinance.se. Vid försäkringsärenden är tfn 0431-47 22 60 och e-post forsakring@freedomfinance.se.
 • Försäkringsgivare till Freedom Finance två olika utgiftsskydd med livförsäkring (fast och flex) är AXA France IARD Sweden filial (org.nr. 516411-5072) och AXA France Vie Sweden filial (org.nr. 516411-5080). Filialerna är registrerade hos Bolagsverket i Sverige.
 • Försäkringsgivaren bedriver sin verksamhet i Sverige under ”AXA”, ett namn som tillhör försäkringsgivarna. Tfn 08-502 520 85. Adress Box 7439, 103 91 Stockholm. E-post clp.se.kundservice@partners.axa.
 • Tillsynsmyndighet för Freedom Finance som försäkringsförmedlare är Finansinspektionen i Sverige. Tillsynsmyndigheter för respektive försäkringsgivare är Prudential Regulation Authority, PRA, och Financial Conduct Authority, FCA, i England och Finansinspektionen i Sverige.
 • Tillsynsmyndigheter för respektive försäkringsgivare är Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution i Frankrike och Finansinspektionen i Sverige.
 • På försäkringsavtalet tillämpas svensk lagstiftning och tvister skall avgöras i svenskt forum.
 • Försäkringens huvudsakliga syfte är att lämna ersättning vid sjukskrivning till minst 50 %, hel arbetslöshet (gäller enbart för fast-produkten), om de allvarliga sjukdomarna hjärtinfarkt, stroke och cancer inträffar samt vid dödsfall – utifrån försäkrat månadsbelopp och vad villkoret föreskriver.
 • Priset för försäkringen (premien) framgår av försäkringsbekräftelsen och dokumentationen samt i den information du får innan du ingår försäkringsavtalet.
 • Försäkringen betalas månadsvis i förskott och träder ikraft när din ansökan kommit Freedom Finance tillhanda. Försäkringen gäller för en månad i taget och förnyas automatiskt varje månad.
 • Enligt lag har du ångerrätt. Ångerrätten är 30 dagar från den dag du mottagit försäkringsbesked och villkor. Ångrar du ditt köp hör du av dig till Freedom Finance på tfn 0431-47 22 60. Vid ånger behöver du inte betala någon premie och har premien debiterats återbetalas denna till ditt konto.
 • Försäkringen kan efter ångerrätten sägas upp när som helst. Uppsägning måste göras skriftligen och gäller den sista dagen i den månad den inkom; antingen med fax till 0431-47 47 49, inskannad eller fotograferat via mail till; forsakring@freedomfinance.se alternativt med vanlig post till; Freedom Finance, Box 1068, 262 21 Ängelholm.
 • Försäkringsgivarens ansvar under försäkringsperioden upphör att gälla fjorton dagar efter det att försäkringsgivaren gett dig meddelande med påminnelse om premiens förfallodag och att utebliven betalning innebär att försäkringen sägs upp.
 • Erbjudandet att ingå försäkringsavtal gäller tills vidare.
 • Svensk lag beträffande marknadsföring har tillämpats vid försäljning av försäkringen.
 • Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska och all kommunikation samt skadereglering mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren sker på svenska.
 • Frågor besvarar Freedom Finance på tfn. 0431-47 22 60 eller via e-post; forsakring@freedomfinance.se. Klagomål framförs skriftligen till; Freedom Finance, Klagomålsansvarig, Box 1068, 262 21 Ängelholm eller till; klagomal@freedomfinance.se.
 • Vid produktfrågor och anmälan av skada kontaktas; AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm. Tfn; 08-502 520 85 eller via e-post till; clp.se.kundservice@partners.axa.
 • Den som är missnöjd med beslut i frågor som rör försäkringens skadereglering kan vända sig till AXA:s Kundombudsman och begära omprövning genom att redogöra skriftligen eller via telefon för ditt ärende och be om Kundombudsmannens yttrande till; Kundombudsman hos AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm eller på tfn; 08-502 520 85 eller via e-post till; clp.se.kundombudsman@partners.axa.
 • Angående förmedlingen och försäkringen kan du även för råd och anvisningar kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå på tfn; 0200-22 58 00 eller via hemsida; www.konsumenternas.se, Konsumentverkets hemsida www.hallakonsument.se eller din kommuns konsumentrådgivning. Vid tvister kan du vända dig till Allmänna Reklamat-ionsnämnden, tfn; 08-508 860 00, hemsida; www.arn.se eller väcka talan vid svensk allmän domstol.
Chatta med oss! Chatt