Ordlista

Amortering
Periodisk avbetalning på en kapitalskuld.

Amorteringsfrihet
Tid när amortering inte behöver göras.

Amorteringstid
Tid när amortering sker.

Annuitet
Beloppet en låntagare betalar i ränta och amortering på ett lån. För annuitetslån är summan av ränta och amortering lika stor, d.v.s. samma summa varje gång. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen lika mycket. Se rak amortering.

Falsk annuitet (bibehållen annuitet) innebär att den avtalade annuiteten gäller även om räntan förändras. Det påverkar återbetalningstiden.

Autogiro
Betalningen för regelbundet återkommande räkningar dras automatiskt från ditt bankkonto, sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande.

Bankdag
Dag när svenska banker har öppet: måndag-fredag som inte är helgdag.

Banksekretess
Banken har tystnadsplikt och får inte avslöja för obehöriga vilka förhållanden kunden har till banken.

Betalningsanmärkning
När kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. Den registreras i tre år och är kvar även om skulden betalas.

Betalningspåminnelse
Uppmaning från t.ex. en kreditgivare att betala en förfallen skuld.

Blancolån
Lån utan säkerhet.

Boendekostnad
Totalkostnaden när man bor i en bostad, d.v.s. summan av driftskostnader, amorteringar, räntekostnader samt avdrag för ev. skattelättnader. Se driftskostnad.

Borgen
Förbindelse av en eller flera personer (fysiska eller juridiska) att svara för kredittagarens betalningsförpliktelser om denne inte fullgör dessa.

Borgensman
Fysisk eller juridisk person som går i borgen för en annan persons betalningsförpliktelser.

Borgenär
Fordringsägare, t.ex. kreditgivare, som lånat ut pengar. Se gäldenär.

Bostadslån
Lån där bostaden, t.ex. en bostadsrätt eller villa aggerar som säkerhet för lånet. Bostadslån kan även kallas för; bolån, villalån, huslån och bostadsrättslån.

Bottenlån
Bostadslån som har pant med bästa säkerhet i bostaden. Se topplån.

Bunden ränta
Ränta med en fast räntesats under en bestämd tid. Se rörlig ränta.

Driftskostnad
Kostnaderna för fastighetens drift som värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring m.m. Se boendekostnad.

Dröjsmålsränta
Ränta som en låntagare måste betala om han inte betalar skulden i tid.

Effektiv ränta
Summan av räntor och andra kostnader som aviserings- och uppläggningsavgifter, antal amorteringar m.m. omvandlad till en årlig ränta på lånet. Effektiv ränta används för att kunna jämföra vad olika lån kostar.

Fysisk person
Enskild människa. Se Juridisk person.

Gäldenär
Betalningsansvarig t.ex. kredittagare, som lånat pengar. Se borgenär.

Inkasso
Förfarande där borgenären kan få betalt för sin fordran.

Inteckning
Inskrivning av penningbelopp i fastighetsboken hos tingsrätten. Se pantbrev.

Kapitalkostnad
Ränta och amortering på ett lån.

Kredit
Kredit är pengar en bank eller låneinstitut lånar ut till kunden mot löfte om att återbetalas vid senare tillfälle.

Kreditgivare
Den som ger ett lån. Se kredittagare.

Kreditprövning
Granskning av den kreditsökandes återbetalningsförmåga och möjlighet att lämna säkerhet för den sökta krediten.

Kredittagare
Den som får ett lån. Se kreditgivare.

Kreditupplysning
Upplysning om en privatpersons eller företags kreditvärdighet.

Lagfart
Inskrivning av fastighetsförvärv i fastighetsboken genom köp och arv m.m.

Lagfartsbevis
Handling som visar att lagfart beviljats samt ägaren till fastigheten.

Låneskydd
Låneskydd är en frivillig gruppförsäkring som ger dig och din familj extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller dödsfall.

Pantbrev
Handling som är bevis på en inteckning i fastigheten.

Rak amortering
Amortering med samma belopp varje förfallodag. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer. Se annuitet.

Revers
Se skuldebrev.

Ränta
Kredittagarens ersättning för lånet. Räntan består dels av räntebasen, dels av räntemarginalen. Se marginal, räntebas.

Reporänta
Riksbankens viktigaste styrränta. Påverkar de korta marknadsräntorna och därigenom Bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor.

Räntelagen
Reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut vid försenad betalning. Räntelagen tillämpas endast om ej annat avtalats.

Räntepunkt
En hundradels procent, d.v.s. 0,01 %.

Räntesats
Räntan i procent av den aktuella kapitalskulden.

Ränteskillnadsersättning
Ersättning som långivaren har rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån i förtid. Det är en ersättning för den ränteförlust som långivaren gör.

Rörlig ränta
Är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan. Se bunden ränta.

Skuldebrev
Skriftlig utfästelse att betala ett penningbelopp eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

Säkerhet
Fast eller lös egendom eller borgen som kredittagaren lämnar för att minska kreditgivarens förlustrisk.

Topplån
Lån som ges mot säkerhet med sämre förmånsrätt i fast egendom, dvs. ett lån som läggs ovanpå ett bottenlån.

UC - Upplysningscentralen
Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna.

Uppläggningsavgift
Avgift för att lägga upp lån.

Valutadag
Den dag som en insättning valuteras kontohavarens konto.

Valutera
Att tillföra ett bankkonto medel, eller bestämma den dag, som är utgångspunkt för ränteberäkning.

Överhypotek
Beloppet som pantens värde enligt pantbrevet överstiger skuldbeloppet (som panten utgör säkerhet för). Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med

Chatta