Ordlista

Privatlån – låna pengar med låg ränta

 • Enkelt att ansöka – snabbt svar
 • Lån upp till 600 000 kronor utan säkerhet
 • Lägg om dina lån och spara pengar
 • Jämför räntor och välj lägsta möjliga
 • Använd pengarna till vad du vill

Låna pengar till ditt bilköp

 • Låna upp till 600 000 kr
 • Privatlån utan bilen som säkerhet
 • Ingen kontantinsats behövs

Ordlista

A B D E F G I K L P R S T U V Ö

Amortering 
Periodisk avbetalning på en kapitalskuld.

Amorteringsfrihet 
Tid när amortering inte behöver göras.

Amorteringstid 
Tid när amortering sker.

Annuitet 
Beloppet en låntagare betalar i ränta och amortering på ett lån. För annuitetslån är summan av ränta och amortering lika stor, d.v.s. samma summa varje gång. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen lika mycket. Se rak amortering.

Falsk annuitet (bibehållen annuitet) innebär att den avtalade annuiteten gäller även om räntan förändras. Det påverkar återbetalningstiden.

Autogiro 
Betalningen för regelbundet återkommande räkningar dras automatiskt från ditt bankkonto, sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande.

Bankdag 
Dag när svenska banker har öppet: måndag-fredag som inte är helgdag.

Banksekretess 
Banken har tystnadsplikt och får inte avslöja för obehöriga vilka förhållanden kunden har till banken.

Betalningsanmärkning 
När kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. Den registreras i tre år och är kvar även om skulden betalas.

Betalningspåminnelse 
Uppmaning från t.ex. en kreditgivare att betala en förfallen skuld.

Blancolån 
Lån utan säkerhet.

Boendekostnad 
Totalkostnaden när man bor i en bostad, d.v.s. summan av driftskostnader, amorteringar, räntekostnader samt avdrag för ev. skattelättnader. Se driftskostnad.

Borgen 
Förbindelse av en eller flera personer (fysiska eller juridiska) att svara för kredittagarens betalningsförpliktelser om denne inte fullgör dessa.

Borgensman 
Fysisk eller juridisk person som går i borgen för en annan persons betalningsförpliktelser.

Borgenär 
Fordringsägare, t.ex. kreditgivare, som lånat ut pengar. Se gäldenär.

Bostadslån
Lån där bostaden, t.ex. en bostadsrätt eller villa aggerar som säkerhet för lånet.
Bostadslån kan även kallas för;  bolån, villalån, huslån och bostadsrättslån.

Bottenlån 
Bostadslån som har pant med bästa säkerhet i bostaden. Se topplån.

Bunden ränta 
Ränta med en fast räntesats under en bestämd tid. Se rörlig ränta.

Driftskostnad 
Kostnaderna för fastighetens drift som värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring m.m. Se boendekostnad.

Dröjsmålsränta 
Ränta som en låntagare måste betala om han inte betalar skulden i tid.

Effektiv ränta 
Summan av räntor och andra kostnader som aviserings- och uppläggningsavgifter, antal amorteringar m.m. omvandlad till en årlig ränta på lånet. Effektiv ränta används för att kunna jämföra vad olika lån kostar.

Fysisk person 
Enskild människa. Se Juridisk person.

Gäldenär 
Betalningsansvarig t.ex. kredittagare, som lånat pengar. Se borgenär.

Inkasso 
Förfarande där borgenären kan få betalt för sin fordran.

Inteckning 
Inskrivning av penningbelopp i fastighetsboken hos tingsrätten. Se pantbrev.

Kapitalkostnad 
Ränta och amortering på ett lån.

Kredit 
Kredit är pengar en bank eller låneinstitut lånar ut till kunden mot löfte om att återbetalas vid senare tillfälle.

Kreditgivare 
Den som ger ett lån. Se kredittagare.

Kreditprövning 
Granskning av den kreditsökandes återbetalningsförmåga och möjlighet att lämna säkerhet för den sökta krediten.

Kredittagare 
Den som får ett lån. Se kreditgivare.

Kreditupplysning 
Upplysning om en privatpersons eller företags kreditvärdighet.

Lagfart 
Inskrivning av fastighetsförvärv i fastighetsboken genom köp och arv m.m.

Lagfartsbevis 
Handling som visar att lagfart beviljats samt ägaren till fastigheten.

Låneskydd 
Låneskydd är en frivillig gruppförsäkring som ger dig och din familj extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller dödsfall.

Pantbrev 
Handling som är bevis på en inteckning i fastigheten.

Rak amortering 
Amortering med samma belopp varje förfallodag. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer. Se annuitet.

Revers 
Se skuldebrev.

Ränta 
Kredittagarens ersättning för lånet. Räntan består dels av räntebasen, dels av räntemarginalen. Se marginal, räntebas.

Reporänta 
Riksbankens viktigaste styrränta. Påverkar de korta marknadsräntorna och därigenom Bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor.

Räntelagen 
Reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut vid försenad betalning. Räntelagen tillämpas endast om ej annat avtalats.

Räntepunkt 
En hundradels procent, d.v.s. 0,01 %.

Räntesats 
Räntan i procent av den aktuella kapitalskulden.

Ränteskillnadsersättning 
Ersättning som långivaren har rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån i förtid. Det är en ersättning för den ränteförlust som långivaren gör.

Rörlig ränta 
Är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan. Se bunden ränta.

Skuldebrev 
Skriftlig utfästelse att betala ett penningbelopp eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

Säkerhet 
Fast eller lös egendom eller borgen som kredittagaren lämnar för att minska kreditgivarens förlustrisk.

Topplån 
Lån som ges mot säkerhet med sämre förmånsrätt i fast egendom, dvs. ett lån som läggs ovanpå ett bottenlån.

UC - Upplysningscentralen 
Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna.

Uppläggningsavgift 
Avgift för att lägga upp lån.

Valutadag 
Den dag som en insättning valuteras kontohavarens konto.

Valutera 
Att tillföra ett bankkonto medel, eller bestämma den dag, som är utgångspunkt för ränteberäkning.

Överhypotek 
Beloppet som pantens värde enligt pantbrevet överstiger skuldbeloppet (som panten utgör säkerhet för). Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.

Privatlån – låna pengar med låg ränta

 • Enkelt att ansöka – snabbt svar
 • Lån upp till 600 000 kronor utan säkerhet
 • Lägg om dina lån och spara pengar
 • Jämför räntor och välj lägsta möjliga
 • Använd pengarna till vad du vill

Låna pengar till ditt bilköp

 • Låna upp till 600 000 kr
 • Privatlån utan bilen som säkerhet
 • Ingen kontantinsats behövs

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med: