Amortering på privatlån

All kreditgivning förutsätter att kredittagaren skall återbetala (amortera) sin skuld till kreditgivaren. Dessutom skall en ersättning (ränta) betalas till kreditgivaren. Räntan beräknas i konsumentförhållanden alltid på den restskuld som kunden har vid varje tillfälle. Hur återbetalningen (amorteringen) skall gå till regleras i avtalet (skuldebrevet). Det finns i huvudsak två olika modeller för återbetalning av privatlån; rak amortering och annuitet.

Rak amortering

Rak amortering innebär att den ursprungliga skulden delas med det antal amorteringstillfällen som avtalats. Detta belopp (amorteringen) skall betalas vid varje amorteringstillfälle. Dessutom betalas en ränta, som beräknas på den aktuella restskulden. Eftersom amorteringsbeloppet är lika stort under hela kredittiden minskar restskulden och räntan successivt. Därför kommer ett lån med rak amortering att kosta mindre för varje amorteringstillfälle.

Annuitet

Annuitet innebär att man räknar fram ett belopp (annuiteten), som betalas vid varje amorteringstillfälle. Det räcker både till ränta på restskulden och en amortering så att lånet är slutbetalat vid kredittidens slut. Följande krävs för att beräkna annuiteten:

  1. Kreditbeloppet

  2. Räntesatsen

  3. Kredittiden (eg. antalet återbetalningstillfällen)

Beloppet (annuiteten) som betalas är lika stort vid varje tillfälle. Vid kredittidens början utgörs beloppet till en större del av ränta och en mindre del av amortering. Efter hand som skulden amorteras ned, minskar räntedelen och amorteringsdelen ökar.

En förutsättning för att summan av alla inbetalningar skall gå jämnt upp med räntor och amorteringar är att räntesatsen inte ändras under kredittiden. Flertalet kreditavtal medger emellertid att kreditgivaren ändrar räntesatsen och det görs normalt för lån som löper över flera år. När räntesatsen ändras kan kreditgivarna hantera återbetalningen på två principiellt olika sätt, bibehållen eller ändrad annuitet.

Bibehållen annuitet

Det är vanligt att kreditgivarna bibehåller annuiteten (även kallad falsk annuitet) trots att räntan ändras. Om räntan höjs kommer krediten inte att vara slutamorterad vid den avtalade kredittidens slut. Eftersom en större del än beräknat gått åt till räntebetalning förlängs kredittiden. Om räntan däremot sänks, kommer krediten att vara slutamorterad före den avtalade kredittiden.

Fördelen med bibehållen annuitet är att kunden i förväg vet hur stor varje inbetalning blir oavsett vad som händer med räntenivån. Nackdelen är att kredittiden kan avvika ifrån den avtalade. En stor räntehöjning kan dessutom resultera i att den avtalade annuiteten inte räcker till periodens ränta och skulden ökar. Kreditgivaren bör då informera kunden och föreslå en höjning av annuiteten så att den åtminstone täcker räntan.

Ändrad annuitet

Ändrad annuitet (även kallad äkta annuitet) innebär att kreditgivaren vid en ränteändring beräknar ett nytt annuitetsbelopp utifrån:

  1. Restskulden

  2. Återstående kredittid

  3. Den nya räntesatsen

Fördelen med ändrad annuitet är att den ursprungligt avtalade kredittiden alltid hålls. Nackdelen är att det kan vara svårt för kredittagaren att i förväg veta hur stor varje inbetalning blir när han inte vet vad som kommer att hända med räntenivån.

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med

Chatta